Menu

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI MANGEE d.o.o. (veljavnost od JANUAR 2020)

1. Veljavnost 

Splošni prodajni pogoji so sestavni del prodajnih poslov, v katerih kot prodajalec sodeluje podjetje MANGEE d.o.o. (v nadaljevanju: PRODAJALEC). Nahajajo se na spletni strani podjetja http://mangee.si/index.php/home/o-nas/splosni-prodajni-pogoji
So sestavni del ponudbe, pogodbe oziroma potrditve naročila (link se nahaja na vsakem od naštetih dokumentov), razen v primeru, da sta pogodbeni stranki izrecno in s pisnim sporazumom zavrnili njihovo uporabo. Z naročilom kupec potrjuje naše splošne prodajne pogoje za tekoče naročilo in za vsa prihodnja naročila.

2. Ponudbe

Ponudbe prodajalca so obvezujoče za cene v roku veljavnosti ponudbe. Ta je naveden na posamezni ponudbi. So pa neobvezujoče, kar se tiče rokov dobav, saj se le-ti lahko dnevno spreminjajo.
Izdaja ponudbe se šteje kot predračun. Obveznosti prodajalca začnejo teči z dnevom prispelega naročila ali plačila zneska po ponudbi, če je bilo tako dogovorjeno, vendar le v primeru, da je bilo plačilo opravljeno v roku, navedenem na ponudbi. Prispela naročila in avansna plačila po izteku veljavnosti ponudbe ne garantirajo dogovorjene cene.

Razna dokumentacija, poslana skupaj s ponudbo, je last prodajalca, in ne sme biti dostopna tretjim osebam v kolikor ni drugače dogovorjeno. Načrti za projekte se morajo vrniti, kopije pa uničiti v kolikor ne pride do naročila.

3. Cene in plačilni pogoji

Če iz ponudbe ali iz potrditve naročila oziroma iz drugih dokumentov, ki vsebujejo sklenjeno prodajno pogodbo, ni razvidno drugače, veljajo cene prodajalca »fco skladišče Mangee d.o.o. Maribor«.

Za posamični prodajni posel veljajo cene iz ponudbe ali predračuna v času veljavnosti obeh dokumentov. Si pa prodajalec pridržuje pravico do spremembe cen v primeru, da se nabavne cene blaga zaradi dviga cen veendorja (proizvajalca) zvišajo za več kot 5% (odstotkov) od dneva potrditve naročila ali plačila.

Obveznost zapade v plačilo v rokih, določenih na izstavljenih fakturah.

Če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače, morajo biti plačila vseh računov izvedena z nakazilom brez kakršnih koli odbitkov.

Za nepravočasno plačilo si prodajalec pridržuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti, od dneva zamude dalje do plačila. Če kupec zamuja s plačilom dveh ali več računov ali če postanejo poznani njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti ali slabo premoženjsko stanje ali težka finančna situacija ter če na zahtevo prodajalca ne more zagotoviti zadostnega sredstva zavarovanja svojih dolgov, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo. Takrat ima prodajalec pravico, da še odprte dobave izvrši le na podlagi predplačila ali da v ustreznem roku odstopi od pogodbe.

Če kupec znatno zamuja s plačilom vsaj enega računa, ima prodajalec pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno blago ali celo do odstopa od naročila.

4. Dobava blaga

Dobavni roki, navedeni na ponudbi ali potrditvi naročila, so okvirni roki in lahko odstopajo v v primerih višje sile, zastojev v proizvodnji ali drugih izrednih dogodkov. Prodajalec si pridržuje pravico do podaljšanja dobavnih rokov, in sicer za čas trajanja izrednega dogodka. To velja tudi za primere, ko prodajalec sam ni prejel pravilne ali pravočasne dobave.

V primeru zamujanja dobave bo prodajalec o tem obvestil kupca in mu sporočil nov dobavni rok.

Delne dobave so v dopustnem obsegu dovoljene in jih prodajalec lahko zaračuna.

Vsa odprema je fco skladišče Mangee d.o.o. izključno s Pošto Slovenije. Cena dostave znaša 5 eur + ddv za standardni paket do 3 kg. 
Lahko pa so cene dostave tudi navedene na posameznih ponudbah. V kolikor gre za paket večje teže pa pošiljamo po storitvi PPN (poštnino plača naslovnik).

5. Pridržek lastninske pravice

Dobavljeno blago ostane last prodajalca do popolnega poplačila. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine prodajalca.

6. Odgovornost

Prodajalec jamči,  da je dobavljeno blago brez napak in v skladu s specifikacijo na naročilu in potrditvi naročila. V primeru odstopanja od dogovorjene količine ali kakovosti se zaveže nadomestiti ali popraviti reklamirano blago. Za škodo zaradi izgube proizvodnje, izgube dobička ali izgube poslovnega interesa prodajalec ne odgovarja.

Odgovornost je omejena do višine vrednosti reklamiranega blaga.

7. Jamstvo za napake

Kupec je dolžan blago pregledati ob prevzemu in očitne napake grajati takoj ob prevzemu, skrite napake pa ob odkritju, vendar najkasneje v šestih mesecih od prevzema blaga. Prodajalec ne jamči za napake blaga, če je bilo to uporabljeno za namene, ki mu niso bili znani ob sklenitvi pogodbe, in za napake, ki so posledica nepravilne uporabe, napačne vgradnje ali ravnanja, uporabe neprimerne opreme ali materiala s strani kupca ali uporabnika.  Kupec ima v primeru upravičene reklamacije pravico izbirati med popravilom blaga, nadomestilom blaga ali znižanjem cene.

Za garancijski rok velja javno objavljen garancijski rok proizvajalca od dneva nakupa oziroma garancijski rok naveden v opisu artikla na ponudbi.

Za Getac izdelke veljajo garancijski roki proizvajalca - za baterije je garancijski rok 12 mesecev od dneva nakupa. Baterije so izvzete tudi iz podaljšanih garancij.

Za izdelke v garanciji - POMEMBNO:

V kolikor gre za izdelek v garanciji prevzame stroške pošiljanja v servis KUPEC. Z izstavitvijo naročila se kupec s tem strinja. Popravljen izdelek bomo čimprej, najkasneje pa v zakonskem roku vrnili na vaš naslov NA STROŠKE PRODAJALCA.

Pakete poslane z odkupninami, plačili poštnine in podobno, bomo brezpogojno ZAVRNILI!

8. Varovanje poslovne skrivnosti

Oba pogodbena partnerja  sta pred tretjo osebo zavezana k varovanju poslovno zaupnih  informacij, ki sta jih prejela v zvezi s sklenjeno pogodbo, katere sestavni del so ti splošni prodajni pogoji.

9. Sodna pristojnost

Obe stranki bosta morebitna nesoglasja reševali sporazumno. V primeru, da se ne moreta sporazumeti, se uporablja pravo Republike Slovenije. Pristojno je Okrajno sodišče v Mariboru.

  

10. Končne določbe

Ti splošni pogoji veljajo za nedoločen čas oziroma do njihove nadomestitve z novimi.

Spremembe in dopolnitve določil so obvezujoče samo v primeru, če jih pisno potrdita prodajalec in kupec.

Go to top